Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Violența în școală”
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Coordonatori:
Mihaela Jigau
Aurora Liiceanu
Liliana Preoteasa
Autori:
Florentina Anghel
Magdalena Balica
Ciprian Fartusnic
Irina Horga
Mihaela Ionescu
Mihaela Jigau
Aurora Liiceanu
Andreea Marutescu
Doina Saucan
Lucian Voinea

Analiza datelor statistice:
Cornelia Novak

Alti colaboratori:
Angela Musca, Raluca Petre, Adina Pescaru
PUBLISHER
EDITURA ALPHA MDN
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
București, 2006
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Cercetarea intitulată ”Violența în școală“ este realizată cu sprijinul financiar al reprezentanților UNICEF în România. Ea cuprinde următoarele capitole:
Capitolul I. Obiectivele și metodologia cercetării
Capitolul II. Violența școlară – precizări conceptuale și abordări actuale
Capitolul III. Legislație privind drepturile copilului, violența și violența școlară
1.Legislație la nivel național
2. Convenții, recomandări și Legislație internațională
Capitolul IV. Rezultatele cercetării de teren
1. Estimări asupra dimensiunii fenomenului de violență în școală
1.1. Unități de învățământ care se confruntă cu fenomene de violență școlară
1.2. Elevi cu manifestări grave de violență și elevi victime ale violenței școlare
2. Forme de violență în școală
2.1. Violența școlară: actorii și formele ei
2.2. Violența între elevi
2.3. Violența elevilor față de profesori
2.4. Violența profesorilor față de elevi
2.5. Violența părinților în spațiul școlii
2.6. Forme de violență manifeste în afara școlii
3. Cauze ale violenței în școală
3.1. Factori de risc privind violența în școală
3.1.1. Factori individuali
3.1.2. Factori de mediu socio-familial
3.1.3. Mediul școlar ca factor de influență al violenței
3.2. Cauzele violenței în școală – reprezentări ale actorilor investigați
3.2.1. Cauzele violenței elevilor
3.2.1.1. Cauze individuale
3.2.1.2. Cauze familiale
3.2.1.3. Cauze școlare
3.2.1.4. Cauze ale violenței elevilor induse de contextul social
3.2.2. Cauzele comportamentului inadecvat al cadrelor didactice
4. Perspectiva poliției asupra violenței școlare
5. Experiența școlii în prevenirea și combaterea fenomenelor de violență
5.1. Măsuri de prevenire
5.2. Măsuri de intervenție
CONCLUZII
RECOMANDĂRI GENERALE

Preocupările internaționale recente privind violența în societate au inclus și problematica violenței în școală, subliniindu-se faptul că școala este o parte integrantă a comunității. În societatea românească, violența în școli este un aspect neglijat, lipsind statistici și cercetări la nivel național.
Acest studiu răspunde unei nevoi de cunoaștere a dimensiunii, formelor de manifestare și cauzelor fenomenului de violență școlară, necesară elaborării unor strategii de prevenire și
ameliorare. Cercetarea este, astfel, un pas absolut necesar, un argument util în vederea sensibilizării unui public cât mai larg și o condiție a mobilizării resurselor în vederea abordării violenței în școală.
În acceptiunea prezentei cercetări, violența în școală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violența verbală și psihologică (poreclire, tachinare, amenințare, hărțuire); violența fizică; comportamente care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, furt); ofensa adusă statutului/autorității cadrului didactic; alte tipuri de comportament deviant în relație cu școala.
Pornind de la această definiție, obiectivele cercetării au fost următoarele:
• Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violență în școală;
• Identificarea situațiilor de violență școlară și elaborarea unei tipologii a fenomenului;
• Identificarea cauzelor generatoare ale violenței în școală;
• Elaborarea unui set de recomandări, destinate cadrelor didactice și părinților, cu scopul de ameliorare a fenomenului violenței în școală.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Demersul investigativ privind fenomenul de violență școlară a utilizat o strategie complexă de cercetare, care a îmbinat atât metode cantitative de cercetare, cât și metode calitative, utilizând un set de metode și tehnici, în vederea colectării informațiilor. Pentru a putea identifica fenomenele de violență și formele sale de manifestare, precum și cauzele și solutiile posibile de prevenire și intervenție, autorii au încercat să surprindă reprezentările diferiților actori ai comunității educative – manageri școlari, cadre didactice,
inspectori școlari, ale altor factori responsabili – reprezentanți ai poliției, precum și ale părinților și elevilor.
În absența unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violență în școală și a unei definiții unanim acceptate la nivelul factorilor de decizie, care să permită culegerea de informații structurate în funcție de anumite criterii, cercetarea, care a avut un caracter
explorator, a realizat numai o evaluare globală, o estimare a dimensiunii fenomenului.
Violența școlară se impune din ce în ce mai mult în atenția societății contemporane și mai ales în cea a unor instituții specializate și a unor organizații neguvernamentale, sensibilizate de amploarea de necontestat pe care acest fenomen o capătă, chiar în absența unor statistici riguroase și comparabile, la diferite nivele de globalizare.
Interesul și preocuparea față de violența școlară se află astăzi pe agenda politică a unor instituții și organisme naționale și internaționale, dar și în centrul atenției unor structuri ale societății civile și ale specialiștilor din domeniul universitar și academic. Faptul că multe școli se confruntă cu problema violenței este bine cunoscut la nivel global și național. Sensibilizarea față de fenomenul violenței școlare ar trebui, firesc, să ducă la creșterea
eforturilor depuse pentru ameliorarea situației prezente.
În acest context, studiul de față și-a propus să ofere o imagine asupra dimensiunii fenomenului de violență în școala românească, identificând, totodată, cauzele și factorii care îl determină. De asemenea, studiul propune atenției organismelor responsabile și societății civile un set de recomandări privind ameliorarea și prevenția violenței în școală.
Analiza s-a centrat pe documentele semnificative și recente care vizează tematica studiului.
Studiul se adresează profesorilor, directorilor, factorilor de decizie în educație, reprezentanților comunității locale.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.