Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Kapci Emine Gül
PUBLISHER
Ankara University, Faculty of Educational Sciences
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2004
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Bu çalışma, ilköğretime eğitim gören öğrencilerin ne tür zorbalığa maruz kaldığıyla ve bu şiddete maruz kaldıkları sıklık ve depresyon, kaygı ve benlik arasındaki ilişkiyle ilgilenmiştir. Amacı, 1)ilköğretim 4. ve 5. Sınıflarda okuyan öğrencilerin ne tür zorbalıklar gördüklerini ve bunlara ne kadar sık maruz kaldıklarını 2) bu zorbalıkların görülme çeşidinde sosyo-ekonomik seviye, sınıf düzeyi ve cinsiyete bağlı değişikliliklerin olup olmadığı ve son olarak 3) zorbalığa maruz kalıp kalmamanım benlik saygısı, depresyon, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinde ne tür bir farklılaşmaya neden olduğunu araştırmaktır. Bu araştırmaya 99’u kız, 107’si erkek olan toplam 206 öğrenci katılmıştır. Analizler, öğrencilerin, %40 oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıklarını, zorbalığın demografik değişkenlerden çok psikolojik değişkenlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir.
Elde edilen veriler zorbalığın eğitim ortamında gösterilmesi açısından tartışılmıştır.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırma, ilköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin ne tür zorbalık ve bu zorbalıklara ne kadar maruz kaldıklarını belirlemek için yapılan araştırmalar açısından kullanışlı işleve ve önemli bir yere sahiptir.
Aynı zamanda neden bu konunun bu kadar önemli olduğuna dayalı bilgi verdiği için gerçekten bilgilendiricidir. Ayrıca, Türkiye’de, zorbalıklarla ilgili yapılan araştırmaların kısıtlılığına da değindiği için gelecek araştırmalara yol göstermiştir ve bu araştırmaların yürütülmesinde en önemli grup, çocuklar, aileler ve öğretmenlerdir. Bunlardan birinin dikkate alınmaması, oldukça önemli olabilecek bilgi eksikliğine neden olacaktır. Son olarak, çocuk, ailesi ve öğretmenle ilgili değişkenlere ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmalı ve bu konuda bilgilendirme ve zorbalığı önleme konusuyla ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.