Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamlarına İlişkin Yönetici Görüşleri
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Ekber Tomul
PUBLISHER
Turkish Association of Education
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2009
TYPE OF PUBLICATION
Research, Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Bu çalışma, ilköğretim okullarında yapılan sosyal adet uygulamaları ve uygulamaları
engelleyici faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verileri, 147 ilköğretim okul
(İstanbul, 70; Ankara, 50; Antalya, 24) yöneticisinden anket yoluyla toplanmıştır. Sosyal adalet uygulamaları ile ilgili görüşlerin öncelik sıralaması, aritmetik ortalama değerlerine göre belirlenmiştir. Genel olarak okullarda sosyal destek çalışmalarının hedef kitlesinin öncelikle gelir düzeyi düşük, uyum sorunu olan, akademik başarısı düşük ve engelli özellikteki öğrencilerin olması gerektiği belirtilmiştir. Okullarda sosyal destek çalışmaları daha çok, ekonomik düzeyi düşük öğrencilere yönelik yapılmakta ve bu tür çalışmalarda öncelikle okul kaynaklarından yararlanılmaktadır. Okul olanaklarının sınırlı olması, yeterince bilgi edinilmemesi, toplumsal duyarsızlık ve yasal düzenlemelerin sosyal destek çalışmalarını engelleyici faktörler olduğu belirtilmiştir. İlköğretim okullarında sosyal adaleti sağlamaya yönelik çalışmalar denetlenmemektedir.
Eğitimde kimin için sosyal adalet, sorusu önem taşımaktadır. Bu soruya yanıt aramak,
ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi, okuldan okula da farklılık gösterebilir. Çünkü her
okulun popülasyon yapısı diğerlerinden farklılık gösterebilmektedir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Akademik başarısı düşük, uyum sorunları yaşayan ve ekonomik olarak güçsüz olan öğrenci kitlesini hedef alan ilköğretim okullarında sosyal adalet çalışmaları, eğitimde fırsat ve sonuç eşitliği sağlamaya yönelik olmaktan daha çok, öğrencilerin sahip olduğı yoksunlulğu azaltmaya yöneliktir. Sosyal destek çalışmaları sistematik ve kurumsal olarak yürütülmektedir. Toplumsal duyarlılğı artırarak, okul yöneticileri okulun erişilebilir kaynaklarını ve birimlerini etken bir biçimde harekete geçirmeli ve toplumsal yapıda var olan ve oluşan dezavantajlı grupların durumlarını güçlendirecek ekonomik, sosyal durumlarını destekleyecek politikalar gerçekleştirmeli ve ortadaki farklılıkları kaldırma niteliğine sahip olmalıdır.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.