Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Bülbin Sucuoğlu, Osman Özokçu
PUBLISHER
Ankara University Faculty of Educational Sciences
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2005
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Bu çalışmada, ilkokul sınıflarına devam eden kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerini yaşıtlarıyla karşılaktırarak incelemektir. İlköğretim birinci kademe, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa devam eden 613 öğrenciden oluşturulan bir çalışma gurubu ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek olarak SBDS( Sosya Beceri Dereceleme Ölçeği) kullanılmıştır. Bu 613 öğrenci arasından 53’ü karnaştırma öğrencisi olarak seçilmiştir. Cinsiyet ve sınıf düzeyinin sosyal beceriler üzerinde etkili olup olmadığı tüm çalışma grubu ve kayanaştırma öğrencileri için tek tek incelenmiştir.
Bu çalışmada veri toplamak amacıyla Gresham ve Elliot (1990)tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi-SBDS(Social Skills Rating System) kullanılmıştır. SBDS, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin sosyal becerileri ve bu becerilerle ilişkili olduğu kabul edilen davranış problemleri ile akademik yeterliliklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Engelli olan
ilköğretim okulu çocukları için de normları çıkarılmış olan SBDS ile sosyal beceri yetersizlikleri belirlenerek sosyal beceri eğitim programların hazırlanacağı ve eğitim programlarının etkisinin
değerlendirilebileceği belirtilmiştir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırma sonucu bulguları şöyle ifade edilebilir; kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerileri ile akademik yeterliliklerinin akranlarından az, problem davranışlarının ise akranlarından daha fazla olduğunu göstermiştir. Araştırma bulguları SBDS’nin özellikleri ve kaynaştırma öğrencilerinin sosyal beceri öğretimi gereksinimleri temel alınarak tartışılmıştır.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.