Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Training Sources

Homepage > Database > Training Sources

Title of Product
Çiftdillilik ve Eğitim
Image of the product
Name of Author(s)
Dr. Müge Ayan Ceyhan – Dilara Koçbaş
Name of Producer
Eğitim Reformu Girişimi
Date of Production
kasım - 2009
Language of the review
Turkish
Language of the product
Turkish
Level
National
Type of product
Online Publication
Thematic Area
Integration of immigrants students
Target Group
Headmasters
Description of Contents
güncel tartışmalardan ve
bilimsel araştırmalardan hareketle, bu raporda
Türkiye’de anadili Türkçe olmayan çocukların
eğitimi konusunu tartışabilmek üzere “çiftdillilik ve
eğitim” ilişkisinin irdelendiği kuramsal bir yaklaşım
sunulacaktır. Bu yaklaşıma göre, ilk edindiği dil
olan anadili24 egemen dilden farklı olan öğrenciler
arasındaki başarısızlık, toplumun genelinde
süregelen ve eğitim politikalarını belirleyen güç
ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.25
Rapor, bu güç ilişkilerinin belirleyici olduğu bir
sosyopolitik çerçeve sunmayı hedeflemektedir.
Böylelikle, çiftdillilik ve eğitim ilişkisinin Türkiye
gerçeklerine uygun olarak nasıl kurulabileceğine
ilişkin tartışmaları sağlam bir zemine oturtmak
amaçlanmaktadır. Bu amaçtan hareketle, başlıca
kuramsal yaklaşımlar, dünyadaki çeşitli uygulama
örnekleri ve farklı eğitim modelleri özetlenecektir.
Bu çalışma, sosyolojik ve dilbilimsel yaklaşımları
harmanlayarak konunun şu ana kadar Türkiye’de
yaygın olarak tartışılmamış boyutlarını tartışmaya
açmayı hedeflemesi açısından önem taşımaktadır.
Rapor, evde konuştuğu dil Türkçe olmayan çocukların
örgün eğitimle birlikte çiftdilliliğe ve çiftdilde
okuryazarlığa da adım attıkları vurgusundan
hareketle yazılmıştır. Bir başka deyişle, kendi
çevresinde Türkçeden başka dilde iletişim kurmayı
öğrenmiş çocuk, okulda girdiği sosyal ortamda
birinci dilinden farklı bir dil olan Türkçede iletişim
kurma becerileri edinmek durumundadır. Bu bakış
açısının anlaşılabilmesi için öncelikle Türkçeden
başka bir dil bilerek okula başlayan çocukların bir
yetersizlikleri veya bir “dil açığı/eksikliği”26 olduğu
konusunda toplumda yaygın ancak yanıltıcı olan
algının ortadan kalkması gerekmektedir. Ancak bu
biçimde, çocukların kendi sosyokültürel çevrelerinden
getirdikleri dilsel birikimi birden fazla dilde okuryazar
olma yönünde bir kaynak olarak kullanabileceği bir
eğitim ortamı yaratılabilir

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.